Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Výberové konanie na pozíciu Hlavného kontrolóra obce Dedačov

 28.12.2023

Obec Dedačov, Dedačov 28, 067 12 Koškovce

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Dedačov

Obecné zastupiteľstvo v Dedačove v zmysle § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa znesenia obecného zastupiteľstva č. 4/2023 zo dňa  15.12.2023

vyhlasuje

deň konania voľby hlavného kontrolóra obce na 15.01.2024 o 17.00, na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Dedačove v zasadačke obecného úradu.

Pracovný úväzok 0,013% ............................t.j. 2 hodiny mesačne

Deň nástupu:   1.02.2024

Požiadavky:

- kvalifikačné predpoklady:

            -ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

- znalosť základných noriem samosprávy

- prax 5 rokov v kontrole, alebo samospráve

Náležitosti prihlášky:

  • osobné údaje kandidáta podľa §10 ods. 4písm. a) zákona . 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní, funkčného zariadenia a odbornej praxe s dôrazom na prax vo verejnej správe, podnikateľská a iná činnosť.
  • úradne overená kópia dokladu o dosiahnutom najvyššom vzdelaní
  • čestné vyhlásenie uchádzača, že nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, resp. že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce Dedačov
  • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
  • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.b. o ochrane osobných údajov pre účel voľby hlavného kontrolóra obce Dedačov
  • kontaktné údaje: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje – číslo telefónu, e-mailová adrese

Písomné prihlášky je potrebné odovzdať v termíne do 14. 1.2024 na Obecný úrad Dedačov, Dedačov 28, 067 12 Koškovce v obálke s označením:

„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA“  - NEOTVÁRAŤ!

Ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby:

Podané prihlášky posúdia poslanci Obecného zastupiteľstva, ktorí vyhodnotia splnenie stanovených podmienok jednotlivými kandidátmi a následne vydajú zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce. Tieto úkony vykonávajú poslanci Obecného zastupiteľstva dňa 15.01.2024.

Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo, ešte na tom istom zasadnutí vykoná druhé kolo voľby, do ktorého postúpia dvaja kandidát, ktorí získali v prvom kole najväčší počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov v druhom kole o víťazovi sa rozhodne žrebom. Z výsledku voľby hlavného kontrolóra sa spíše zápisnica a to osobitne za I. kolo a za II. kolo.

Vyvesené na úradnej tabuli: 15.12.2023Zoznam aktualít:

Úradné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:30
Utorok 07:30 - 15:30
Streda 07:30 - 15:30
Štvrtok 07:30 - 15:30
Piatok 07:30 - 15:30

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Tel. číslo: +421 57/779 73 40
E-mail: dedacov@pobox.sk

Kalendár odvozu odpadu