Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti " Projekt protipovodňovej ochrany intravilánu obce Dedačov"

 20.07.2021

I. Údaje o navrhovateľovi

1. Názov (meno): Obec Dedačov
2. Identifikačné číslo: 00322920
3. Sídlo: Obec Dedačov, Dedačov 28, 067 12 Koškovce
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa:
Ing. Peter Pichoňský, starosta obce Dedačov
Obec Dedačov, Dedačov 28, 067 12 Koškovce
tel.: +421 (0) 57 77973 40
mobil:+421 (0) 918 422 315
email: dedacov@pobox.sk
5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie:
Ing. Jozef Marcinko-WAMA
17. novembra 1237/37, 075 01 Trebišov
mobil: +421 (0) 905 192 148
email: marcinko.jozef@post.sk


II. Názov zmeny navrhovanej činnosti

Projekt rekonštrukcie protipovodňovej ochrany intravilánu obce Dedačov, vymedzenie územia po vytvorení a zápise registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) do katastra nehnuteľnosti v k.ú. Dedačov.


III. Údaje o zmene navrhovanej činnosti

1. Umiestnenie navrhovanej činnosti (kraj, okres, obec, katastrálne územie, parcelné číslo):

Kraj: Prešovský
Okres: Humenné
Obec: Dedačov
Katastrálne územie: Dedačov
Parcelné číslo:

83,309/1,358/2,371/2,371/3,371/7,371/8,371/9,371/10,372/4,310/1,300/1,300/101,
300/201,369,1415/102,1415/202,1415/302,1415/402,365,371/1,371/6,372/1,372/2,
372/3,37,311,312,313/2,120,221/1,19,318/2,314/4,305/1,316/2,314/1,372/102,372/202
,372/302,1397,1415/101,1415/201.

Zmena navrhovanej činnosti spočíva iba a výlučne v zosúladení umiestnenia navrhovanej činnosti a nového parcelného vymedzenia po vypracovaní a zápise registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) do katastra nehnuteľnosti v k.ú Dedačov, ktoré sa uskutočnilo až po vydaní Rozhodnutia zo zisťovacieho konania č.j.A/2011/00709-010-SL.


Navrhovaná činnosť je situovaná do katastrálneho územia obce Dedačov, v intraviláne obce. Zámerom protipovodňovej ochrany intravilánu obce je spoľahlivé odvedenie povrchových vôd, zabezpečenie ochrany a zamedzenie škôd na súkromnom a štátnom majetku. Účelom stavby je rekonštrukcia úpravy koryta Dedačovského potoka, rkm 0,962 po rkm 1,785 a Ostrého potoka od sútoku s Dedačovským potokom po rkm 0,498.

2. Stručný opis technického a technologického riešenia vrátane požiadaviek na vstupy (záber pôdy, spotreba vody, ostatné surovinové a energetické zdroje, dopravná a iná infraštruktúra, nároky na pracovné sily, iné nároky) a údajov o výstupoch (napríklad zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové vody, iné odpady, zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, iné očakávané vplyvy, napríklad vyvolané investície):

Predmetná zmena navrhovanej činnosti nemá vplyv na technické a technologické riešenie, vstupy a výstupy.

3. Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie:

Navrhovanou zmenou nedôjde k zmene navrhovaného riešenia, ale k spresneniu dotknutého územia z hľadiska katastra nehnuteľností. Ide o zmenu čísel parciel po zápise ROEP v k.ú. Dedačov.

4. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov:

Nerelevantné

5. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice:

Z hľadiska vplyvov na životné prostredie realizácia výstavby nebude mať vplyv presahujúci štátne hranice.

6. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia vrátane zdravia ľudí:

Riešené územie je vymedzené katastrálnymi hranicami obce Dedačov. Obec sa nachádza na území Laboreckej vrchoviny, cca 25 km severovýchodne od mesta Humenné. Nadmorská výška v strede obce je 222 m.n.m, najvyššou kótou v katastri je lokalita s výškou 520 m.n.m. Členitý hornatý povrch katastra tvoria prevažne lesy na podklade z predštvrtohorných sedimentov. Klimaticky patrí Dedačov do mierne teplej oblasti a do okrsku M3 – mierne teplý, mierne vlhký, pahorkatinový až vrchovinový s chladnou zimou. Ročný úhrn zrážok je 700 – 800 mm. Maximum zrážok pripadá na jún a júl. Väčšina zrážok spadne vo vegetačnom období. Priemerná ročná teplota je 7,6 oC.
Potoky v k.ú. Dedačov sú súčasťou povodia rieky Laborec. Dedačovský potok pramení pod Vysokým vrchom a má dĺžku 7 km. V centre obce je čiastočne upravený. Oblasť východoslovenského flyšového pásma je z hľadiska odtokových pomerov málopriepustné územie s plytkým obehom podzemných vôd. Zrážková voda rýchlo odteká, čo spôsobuje extrémny vodný režim s vysokým výskytom kulminačných prietokov.
Pôdy lesného a poľnohospodárskeho fondu dotknutého územia sú produkčne priemerné, častejšie podpriemerné.
Na základe členenia Slovenska na živočíšne regióny záujmové územie spadá do provincie Karpaty, oblasť Východné Karpaty, obvod prechodný, okrsok nízkobeskydský, podokrsok pahorkatinový. Stupeň ekologickej stability za celé katastrálne územie má hodnotu 4,37, čo znamená, že v riešenom území prevládajú plochy ekologicky veľmi stabilné, ktoré zabezpečujú dostatočnú rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine.

Podzemné vody
Obec má vybudovaný vodovod, ktorým je obec Dedačov zásobovaná pitnou vodou. V obci doposiaľ nie je vybudovaná splašková kanalizácia. Splaškové vody sú odkanalizované do žúmp. Dažďové vody zo striech, spevnených plôch, komunikácií a záhrad sú odvádzané do jestvujúcich otvorených nespevnených rigolov, situovaných pozdĺž komunikácií zaústených do miestneho NT e. č. 369 – Dedačovský potok, ktorý je v správe SVP š.p. OZ PBaH, Košice závod Michalovce.

Povrchové vody
Obcou preteká rieka Laborec, ktorá sa vlieva do rieky Ondava.
Kvalita povrchových vôd je ovplyvňovaná jednak bodovými zdrojmi znečisťovania a na druhej strane rozptýlenými zdrojmi znečisťovania povrchových vôd.
Bodové zdroje znečisťovania predstavujú obecné kanalizačné systémy, výpuste ČOV, výpuste z poľnohospodárskych prevádzok, priemyselných areálov, turistických a rekreačných zariadení a pod. Tieto zdroje môžu byť monitorované.
Rozptýlené zdroje znečisťovania sa nedajú monitorovať a predstavujú poľnohospodárske aktivity, lesohospodárske činnosti, obyvateľstvo nepripojené na kanalizačný systém a iné.

Fauna a vegetácia
Samotné dotknuté územie a jeho bezprostredné okolie sa nachádza v zmenenej a extenzívne antropogénne využívanej krajine s dostatočným množstvom ekologicky stabilných plôch.Zloženie fauny v predmetnej oblasti je dané topickými a klimatickými podmienkami, charakterizovanými pahorkatinným krajinným typom s výskytom bežných druhov bezstavovcov a stavovcov. Po floristickej stránke je územie pestré, vyznačuje sa zastúpením rôznych typov rastlinných spoločenstiev s vysokou druhovou diverzitou.

Obyvateľstvo
Obec Dedačov je sídlom vidieckeho typu miestneho významu. Obec patrí do Prešovského kraja a do okresu Humenné. V súčasnosti žije v obci 178 obyvateľov. Zdravotný stav obyvateľov sa nevymyká zo slovenského priemeru. V hodnotení zdravia možno vychádzať z hodnotenia zdravotného stavu obyvateľstva okresu Humenné. Súčasný stav životného prostredia a zaťaženosť z minulých rokov vplýva na zdravotný stav a vek obyvateľstva.

Tabuľka 3: Stredná dĺžka života pri narodení v období rokov 1996 - 2000
Okres Muži eM0 Ženy eŽ0
Humenné 69,25 77,04
SR 68,82 76,79

Tabuľka 4: Mortalita v okrese Humenné v rokoch 1998 – 2005 ( v ‰)
Okres 1999 2000 2001 2002 2005
Humenné 8,81 8,87 8,33 8,92 8,9


IV. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických

Zmena navrhovanej činnosti nemá vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických.

V. Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie

Zmena navrhovanej činnosti „Projekt rekonštrukcie protipovodňovej ochrany intravilánu obce Dedačov, vymedzenie územia po vytvorení a zápise ROEP“ nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a preto nie je predmetom povinného posudzovania v zmysle § 18.

1. Informácia, či navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona; v prípade, ak áno, uvedie sa číslo a dátum záverečného stanoviska, príp. jeho kópia:

„Projekt rekonštrukcie protipovodňovej ochrany intravilánu obce Dedačov“ rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Humennom, č.j. A//2011/00709-010-SL, zo dňa 16.6.2011 sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Mapy širších vzťahov s označením umiestnenia zmeny navrhovanej činnosti v danej obci a vo vzťahu k okolitej zástavbe:

Ako v pôvodnom rozhodnutí č.j. A//2011/00709-010-SL.


3. Odborné stanovisko orgánu ochrany prírody a krajiny podľa § 18 ods. 12:

Nevyžaduje sa. Činnosť nespadá do územia chráneného podľa osobitných predpisov.

4. Stanovisko príslušného orgánu územného plánovania, či zmena navrhovanej činnosti je v súlade s platnými územnoplánovacími dokumentáciami platnými pre dané územie:

V zmysle územného plánu obce Dedačov sú protipovodňové opatrenia v súlade s územným plánom.

5. Dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti:

5.1. Dátum spracovania: 09.04.2015
5.2. Meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu spracovateľa:

Ing. Peter Pichoňský, starosta obce Dedačov
Obec Dedačov, Dedačov 28, 067 12 Koškovce
tel.: +421 (0) 57 77973 40
mobil:+421 (0) 918 422 315
email: dedacov@pobox.sk

5.3. Podpis spracovateľa


6.4. Podpis navrhovateľa

Ing. Peter Pichoňský, starosta obce Dedačov
Obec Dedačov, Dedačov 28, 067 12 Koškovce
tel.: +421 (0) 57 77973 40
mobil:+421 (0) 918 422 315
email: dedacov@pobox.sk

Zoznam aktualít:

Úradné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:30
Utorok 07:30 - 15:30
Streda 07:30 - 15:30
Štvrtok 07:30 - 15:30
Piatok 07:30 - 15:30

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Tel. číslo: +421 57/779 73 40
E-mail: dedacov@pobox.sk

Kalendár odvozu odpadu