Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce DEDAČOV o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách 2/2023

 02.01.2024

  

E25C51C8

Všeobecne záväzné nariadenie obce

DEDAČOV

o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych        

komunikáciách a verejných priestranstvách

2/2023

Obecné zastupiteľstvo obce Dedačov vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods.1, § 8 ods. 5 a § 11ods.4 písm. g) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov a zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení /ďalej len „VZN“/.

§1

 1. Toto všeobecne záväzne nariadenie upravuje parkovanie motorových vozidiel na miestnych komunikáciách v celej obci Dedačov. Súčasťou miestnych komunikácií sú priľahlé chodníky, priľahlé verejné priestranstvá, chodníky popri štátnej ceste III, a priľahlé parkovacie plochy, ďalej len miestne komunikácie.
 2. Základné pojmy:

Na účely tohto VZN sa rozumie:

 1. Verejné priestranstvo-časť územia obce, ktorá svojím charakterom je určená na všeobecné užívanie alebo inak slúži všeobecnej potrebe – cesty, miestne komunikácie, chodníky,mosty, námestia, parkoviská, spevnené plochy, verejná zeleň, ktoré sú vo vlastníctve obce Dedačov
 2. Miestna komunikácia-všeobecne prístupné a užívané cesty, parkoviská vo vlastníctve obce a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií obce Dedačov
 3. Parkovanie-státie, umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy komunikácie(napr. počas doby nákupu, návštevy, zamestnania, naloženia alebo vyloženia nákupu). Parkovanie v závislosti na dĺžke jeho trvania môže byť krátkodobé/do 4 hodín/ alebo dlhodobé / nad 4 hodiny/, osobitným prípadom dlhodobého parkovania je odstavenie vozidla
 4. Odstavenie- umiestnenie vozidla na miestnych komunikáciách počas doby, keď sa nepoužíva /spravidla odstavenie vozidla v mieste bydliska/
 5. Zastavenie- uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené naloženie alebo vyloženie nákupu
 6. Státie- uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie ako je čas povolený na zastavenie
 7. Vozidlo- dopravný prostriedok pohybujúci  sa na kolesách alebo pásoch po súši /Motorové vozidlo a prípojné vozidlo k nemu, nemotorové vozidlo/
 8. Držiteľom vozidla- osoba zapísaná v osvedčení o evidencii ako držiteľ vozidla
 9. Zvláštnym motorovým vozidlo- motorové vozidlo vyrobené na iné účely než na prevádzku na cestách, ktoré po splnení ustanovených podmienok možno prevádzkovať v cestnej premávke. Ide najmä o poľnohospodársky a lesný traktor, samohybný poľnohospodársky a lesný stroj
 10. Starým vozidlom- vozidlo, ktoré jeho držiteľ chce vyradiť z evidencie vozidiel alebo má byť vyradené, alebo bolo vyradené z evidencie podľa osobitných predpisov. Starým vozidlom je vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, ak je odstavené dlhšie ako 30 dní na verejnom priestranstve, alebo na inom mieste, ak je jeho odstránenie potrebné z hľadiska ochrany životného prostredia alebo zachovanie estetického vzhľadu obce, či osobitne chránenej časti prírody a krajiny.

§2

Parkovanie a státie na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách

 1. Parkovanie a státie na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v obci je povolené, ak to nevylučujú ustanovenia zákona . 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo ustanovenia tohto VZN.
 2. Na území obce je odstavenie a dlhodobé parkovanie na verejnom priestranstve zakázané všetkým zvláštnym motorovým vozidlám, nákladným motorovým vozidlám, autobusom, prívesom, návesom, obytným vozidlám a dodávkovým vozidlám prevyšujúcim hmotnosť 3,5 tony. Povolené je iba zastavenie nákladných vozidiel zabezpečujúcich zásobovanie na čas nevyhnutne potrený k zloženiu a naloženiu tovaru a vozidiel stavebnej výroby na čas zodpovedajúci pracovnej dobe
 3. V obytnej zóne je zakázané odstavovať a parkovať samostatne stojace nákladné motorové vozidla nad 3,5 tony, prípojné vozidla, prívesy a návesy za nákladné motorové vozidla, prípojné vozidla za osobné automobily /obytné a nákladné prívesy/ a za jednostopové motorové vozidla. Zastavenie jazdnej súpravy v obytnej zóne je povolené iba na dobu nevyhnutnú na naloženie a zloženie tovaru.
 4. Dočasné a krátkodobé parkovanie /za predpokladu, že nemá charakter dlhodobého odstavenia a státia/ v obci je možné len na vyhradených parkovacích miestach v obci: na parkovisku pri cintoríne, pri Kultúrnom dome, pri športovom areáli.
 5. Dlhodobé parkovanie /nad 4 hodiny/ vozidiel v obci na verejných priestranstvách alebo odstavovať pojazdné i nepojazdné vozidlá na miestnych komunikáciách, chodníkoch a mostoch v celej obci Dedačov je zakázané. Obec na takéto parkovanie a odstavenie nemá vytvorené podmienky a takýmto parkovaním by sa bránilo riadnemu a narušenému užívaniu verejných priestranstiev a miestnych komunikácií obyvateľom obce, ako aj návštevníkom obce
 6. Na verejnej zeleni, nespevnených plochách, ktoré nie sú na tento účel určené a na chodníkoch, je zakázané zastavenie, státie a parkovanie všetkých druhov vozidiel
 7. Povinnosťou každého držiteľa vozidla je parkovať alebo odstavovať vozidlo výlučne na svojom pozemku, teda využívať na odstavenie vozidla svoj dvor, príp. prenajatý pozemok
 8. Vodič nesmie zastaviť a stáť, kde by motocykel, motorové vozidlo alebo prípojne vozidlo boli prekážkou plynulého pohybu chodcov, to neplatí, ak ide o zastavenie a státie, ktoré nepresiahne tridsať minút a ktoré neohrozí ani neobmedzí chodcov
 9. Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Pri státi, musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Pri zastavení, musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Pri státi vodič vozidla nesmie obmedziť pohyb chodcov ani cyklistov
 10. Vodič nesmie obťažovať ostatných účastníkov cestnej premávky ani iné osoby, najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode

§3

Zákaz parkovania v čase zvozu komunálneho a separovaného odpadu

 1. Podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa prísne zakazuje dlhodobo aj krátkodobo parkovať vozidlám na miestnych komunikáciách v čase  zvozu komunálneho a separovaného dopadu. Čas zvozu je určený na základe harmonogramu a je zverejnený obvyklým spôsobom. Prípadne zmeny termínu vývozu sú vopred oznamované v miestnom rozhlase

§4

Zákaz parkovania v čase zimnej údržby miestnych komunikácií

 1. Ďalej sa podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia prísne zakazuje dlhodobo aj krátkodobo parkovať vozidlám na miestnych komunikáciách v čase zimnej údržby. Zimnou údržbou sa rozumie odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií, posyp komunikácií. Čas potreby prevedenia zimnej údržby je zrejmý z poveternostných podmienok a rozhodnutia starosti obce spravidla od 15.11 do 15.03.

§5

Odstavovanie dočasne vyradených a starých vozidiel na verejnom priestranstva

 1. Držiteľ vozidla vyradeného z evidencie je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie takého vozidla z cesty alebo z iného verejného priestranstva do 30 dní odo dňa jeho vyradenia z evidencie. Ak tak neurobí zabezpečí odstránenie vozidla správca cesty na náklady držiteľa vozidla
 2. Správca cesty môže odstráni vozidlo, ktoré je ponechané na ceste, vrátane chodníka, moste na náklady jeho prevádzkovateľa, ak je:
 • ponechané na mieste, kde je zastavenie alebo státie zakázané
 • bez pripevnej tabuľky s ev. číslo a ak podlieha evidenčným povinnostiam
 • staré vozidlo odstavené na verejnom priestranstve sa považuje za odpad a obec s ním naloží podľa ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o znení a doplnení niektorých zákonov

§ 6

Umiestňovanie prenosných garáži a prístreškov na verejnom priestranstve

Umiestňovanie prenosných garáží a prístreškov na verejnom priestranstve a ohradzovanie častí verejného priestranstva alebo parkovacích miest je zakázane.

§7

Podmienky prevádzky vozidiel

 1. Okrem zákazov podľa platnej právnej úpravy o technickom stave vozidla je na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách zakázané:
 • Jazdiť nadmerne znečisteným vozidlom alebo s vozidlom prepravujúcim náklad, ktorý znečisťuje miestnu komunikáciu
 • Prepravovať náklad nedostatočne zabezpečený proti rozprašovaniu, odkvapkávaniu alebo inak znečisťuje miestnu komunikáciu
 • státím vozidiel znemožňovať čistenie a údržbu komunikácií a verejných priestranstiev, znemožňovať bezpečný vjazd a výjazd na pozemky vo vlastníctve fyzických a právnických osôb
 • jazdiť po verejnej zeleni, zastaviť a stáť na nich
 • vykonať údržbu a opravu motorových vozidiel, vrátane výmeny olejov a dopĺňanie pohonných hmôt
 1. Ak vodič zistí závadu na technickom stave vozidla alebo na základe, pri ktorom dôjde k znečisteniu miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva je povinný vzniknuté znečistenie bezodkladne odstrániť.

§8

Výnimky z povolenia

 1.  Dočasnú výnimku u tohto VZN môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa udeliť obec po schválení obecným zastupiteľstvom
 2. Toto nariadenie sa nevzťahuje počas výkonu služby na vozidlá:
 • Hasičského a záchranného zboru
 • Rýchlej lekárskej pohotovostnej služby
 • Policajného zboru SR
 • Integrovaného záchranného systému
 1. Autobusa zabezpečujúce pravidelnú hromadnú dopravu osôb do obce Dedačov na vyhradených miestach
 2. Počas kultúrnych a športových akcií organizovaných obcou je možné dočasné státie a parkovanie motorových vozidiel
 3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré sú v činnosti pri údržbe, opravách a haváriách pozemných komunikácií, inžinierskych sietí a objektov

§9

Sankcie

 1. Priestupku proti verejnému poriadku sa podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia dopustí ten, kto z nedbanlivosti alebo úmyselne poruší nariadenie tohto VZN
 2. Za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia obce je možné uložiť pokutu vo výške 330,00€
 3. Správca komunikácie postupuje nasledovne:
 • Upozornenie
 • Ulože nie pokuty
 • V prípade neodstránenia vozidla bude vozidlo odtiahnuté odťahovou službou na náklady majiteľa
 1. Pokuty za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia sú príjmom obce Dedačov

§10

Kontrolná činnosť

Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva:

 • Starosta obce
 • Policajný zor SR
 • Poslanci Obecného zastupiteľstva
 • Poverený zamestnanec obce
 • Hlavný kontrolór obce

Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou- podnikateľom alebo právnickou osobou upravujú osobitné predpisy.

§11

Záverečné ustanovenia

Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Dedačov o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách sa uznieslo Obecné zastupiteľstva obce Dedačov dňa 16.12.2023 a účinnosť nadobúda 15 dňom od zverejnenia na úradnej tabuli obce Dedačov.

                                                                                                          Ing. Peter Pichoňský

   starosta obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa: 1.12.2023

Pripomienkovanie k Návrhu VZN do dňa: 16,12,2023

Návrh VZN zvesený z úradnej tabuli: 16.12.2023

VZN po schválení vyvesené na úradnej  tabuli dňa:16.12.2023

VZN po schválení zvesené z úradnej tabuli dňa:31.12.2023Zoznam aktualít:

Úradné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:30
Utorok 07:30 - 15:30
Streda 07:30 - 15:30
Štvrtok 07:30 - 15:30
Piatok 07:30 - 15:30

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Tel. číslo: +421 57/779 73 40
E-mail: dedacov@pobox.sk

Kalendár odvozu odpadu